Projekt "Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck"

Drukuj
PDF

KL i EFS

INFORMACJA o realizacji projektu pt.: „Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck” numer: WND – POKL.09.01.01-22-028/09.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Pucku informuje, że w ramach przyznanego do realizacji projektu Unii Europejskiej pt.: „Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck” została podpisana umowa partnerska z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako partner przeprowadza rekrutację dzieci urodzonych w 2004 roku do Punktu Przedszkolnego powstającego w budynku Niepublicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Pucku ul. Armii Wojska Polskiego 35. Przewiduje się przyjęcie 30 dzieci. Przewidywany proces zakończenia rekrutacji 20 lipiec 2009 r.

Zajęcia rozpoczną się 01 września 2009 r. Spotkanie z zainteresowanymi rodzicami dzieci pięcioletnich planujemy w okresie 17 – 21 sierpnia 2009 r. Dokładna data spotkania zostanie podana do wiadomości. Całkowity pobyt i edukacja dzieci pięcioletnich w Punkcie jest dla rodziców bezpłatna, środki zabezpieczone zostaną przez Unię Europejską.

Aktywność Praca Rozwój 2009

Drukuj
PDF

KL i EFS

Od stycznia 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi rekrutacje uczestników do Projektu systemowego „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Projekt kierujemy do:

  • osób bezrobotnych,
  • nieaktywnych zawodowo, w tym z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej i należące do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.

Oferuje naszym klientom nową formę współpracy i pomocy w rozwiązywaniu Państwa trudnych sytuacji, poprzez:

Więcej…

Aktywność Praca Rozwój 2008

Drukuj
PDF

KL i EFS
Od lipca 2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku oferuje naszym klientom nowa formę współpracy i pomocy w rozwiązywaniu Państwa trudnych sytuacji. Formą tą jest Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „AKTYWNOŚĆ-PRACA- ROZWÓJ” realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Więcej…

Sprawny dojazd

Drukuj
PDF

 

„SPRAWNY DOJAZD – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”

Jednym z warunków rehabilitacji zawodowej I społecznej osób niepełnosprawnych mających różnego rodzaju trudności w przemieszczaniu się, jest umożliwienie tym osobom dostępu m.in. do zakładu pracy, szkoły, placówek służby zdrowia (w tym na zabiegi rehabilitacyjne), urzędów, placówek kulturalno – oświatowych I innych jednostek.
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bardzo zróżnicowaną nie tylko pod względem rodzaju I zakresu niepełnosprawności, lecz także pod względem obniżenia sprawności motorycznych, która utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia poruszanie się, co ma wpływ na wykonywanie czynności życia  codziennego, pracę zawodową, korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych I usprawniających itp.

 

Więcej…

Dowody osobiste

Drukuj
PDF
Wymiana dowodów osobistych

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.


a.. załatwić formalności w urzędach,
b.. odebrać listu poleconego na poczcie,
c.. wziąć kredytu bankowego,
d.. sprzedać lub kupić mieszkania, itp.