Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendiów szkolnych, które  są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

- uczniowi, który wraz rodziną mieszka na terenie miasta Puck.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-01-25
Wielkość: 15.72 KB
Pobrany: 204

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-01-25
Wielkość: 34.29 KB
Pobrany: 228

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-01-25
Wielkość: 18.98 KB
Pobrany: 206

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-01-25
Wielkość: 11.61 KB
Pobrany: 210