Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorców paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym, które zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB;
 2. Kryterium dochodowe, którego nie można przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł netto  miesięcznie;
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł netto na osobę miesięcznie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
 • 2022 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna  samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Przez paliwo gazowe należy rozumieć gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój nr 3;
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, tj.
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
 5. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Linki:

https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/