1. ubóstwo,
 2. sieroctwo,
 3. bezdomność,
 4. bezrobocie,
 5. niepełnosprawność,
 6. długotrwała lub ciężka choroba,
 7. przemoc w rodzinie,
  7a. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 10. (uchylony)
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub pozwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust/1 pkt 1 lit. c) lub d) ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizm lub narkomania,
 14. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.