ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500 +)Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października  do 30 września roku następnego, na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tekst jedn. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

3. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

a) drugie z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

4. Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

5. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

  1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;

  2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

  3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

6. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia

wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest

obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego

wypłacającego to świadczenie.

7. W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze,

marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je

niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie

wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie

opłacania usług.

8. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest

obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu

wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Wymagane dokumenty, w przypadku ubiegania się

o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko

Rok bazowy to rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy, to rok z którego uwzględnia się dochody przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie.

W przypadku utraty źródła dochodu w roku bazowym lub po roku bazowym należy dołączyć:

  1. w zależności od formy zatrudnienia: kserokopię świadectwa pracy, kserokopię umowy zlecenia, kserokopię umowy o dzieło, itp.,

  2. w przypadku utraty prawa do świadczenia z powiatowego urzędu pracy – informację od kiedy ustało prawo do świadczenia.

W przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym należy dołączyć:

W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym należy dołączyć:

Inne wymagane dokumenty:

W przypadku doprecyzowania innych sytuacji dochodowych, rodzinnych lub prawnych rodziny, nie wymienionych powyżej, a mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, mogą być wymagane również inne dokumenty.