W związku z tymczasową zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku na ul. Zamkową 6 prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów 510 234 135 lub 510 234 685 lub 609 700 663.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku,
który można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Do wniosku należy dołączyć :

1)   akt urodzenia dziecka ,

2)   kserokopię dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu),

3)   zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną,
potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu,

4) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów są tożsame jak do zasiłku rodzinnego.