W związku z tymczasową zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku na ul. Zamkową 6 prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów 510 234 135 lub 510 234 685 lub 609 700 663.

 

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. (poz. 855)

zaświadczenie o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. (poz. 855)

oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. (poz. 855)

oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. (poz. 855)

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. (poz. 855)